ALGEMENE VOORWAARDEN EDR SOLUTIONS B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 80609481

Artikel 1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van EDR Solutions B.V. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.mea-beveiliging.nl, worden bij iedere offerte meegezonden en op verzoek gratis toegezonden;
2. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en worden mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en zijn – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende 14 werkdagen van kracht;
3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door EDR Solutions niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door EDR Solutions is bevestigd;
4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan EDR Solutions ter kennis heeft gebracht en EDR Solutions alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. OVEREENKOMST en MEERWERK
1. De overeenkomst dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig. Een opdracht wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de directie van EDR Solutions deze heeft bevestigd met een afspraakbevestiging dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van een overeenkomst met EDR Solutions wordt bepaald door deze algemene voorwaarden;
2. In prijsbladen, offertes, internet en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, eigenschappen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden EDR Solutions niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
3. EDR Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal EDR Solutions de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de order;
4. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan EDR Solutions verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EDR Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan EDR Solutions worden verstrekt;
5. Indien wederpartij daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd;
6. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;
7. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door EDR Solutions als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon;
8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft EDR Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3. ABONNEMENTSERVICE
1. EDR Solutions biedt de mogelijkheid tot een abonnement aan waarbij de installatie is aangesloten bij een meldkamer;
2. De wederpartij verplicht zich tot preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle in overeenstemming met de bestaande voorschriften, zoals het controleren van de installatie op goede werking, op lekdichtheid, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zonnodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installaties. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder normale werktijd;
3. Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken. Deze werkzaamheden vallen buiten het abonnement;
4. Onder het abonnement valt niet het verrichten van werkzaamheden i.v.m.:
a. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor bestemd;
b. onvoldoende reiniging, waardoor verstopping door vuil kan ontstaan waardoor installatie niet meer functioneert;
c. een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf;
d. een abnormale fysieke of elektrische belasting;
e. wijzigen of verplaatsen van de installatie en/of het uitvoeren van het onderhoud door derden;
f. invoering van nieuwe wettelijke maatregelen van overheidswege;
g. slijtage ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf;
h. redelijkerwijs onmogelijkheid van herstel van de installatie of bij onvoldoende capaciteit voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.

Artikel 4. PRIJZEN en BETALING (ook WEBSITE)
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die EDR Solutions in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
2. EDR Solutions is gemachtigd het overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan EDR Solutions, dat in redelijkheid niet van EDR Solutions mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. EDR Solutions zal
de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen;
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is EDR Solutions gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren;
4. De kosten van een abonnement worden via een automatische machtiging (SEPA) geïncasseerd;
5. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing. Overige betalingen dienen te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
6. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
7. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is EDR Solutions alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;
8. Alle door EDR Solutions gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

Artikel 5. HERROEPINGSRECHT, RETOURZENDEN met MODELFORMULIER
1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping EDR Solutions op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;
3. Het modelformulier is gevoegd aan deze algemene voorwaarden;
4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken dop of kurk, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan EDR Solutions aanbiedt, dan draagt EDR Solutions zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;
5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;
6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door EDR Solutions ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door EDR Solutions ten gevolge van de annulering geleden schade;
7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

Artikel 6. LEVERING en RISICO WEBSITE
1. In beginsel streeft EDR Solutions ernaar om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij EDR Solutions schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit EDR Solutions kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens EDR Solutions tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij EDR Solutions niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen;
3. Wederpartij dient de bij EDR Solutions gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door EDR Solutions opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. EDR Solutions zal nakoming vorderen doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van EDR Solutions op schadevergoeding.

Artikel 7. ANNULERING
1. De wederpartij heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of EDR Solutions in haar verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De wederpartij is gehouden om binnen één week na deze annulering EDR Solutions alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 10% van het oorspronkelijk overeengekomen factuurbedrag. Indien de wederpartij binnen 10 dagen deze schade vergoeding niet heeft betaald, heeft EDR Solutions het recht de wederpartij schriftelijk mee te delen dat zij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de wederpartij geen beroep meer doen op de annulering;
2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

Artikel 8. GARANTIE en KLACHTEN
1. EDR Solutions garandeert dat voor alle door EDR Solutions geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant/leverancier. EDR Solutions garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;
2. Geeft een fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door EDR Solutions eveneens geen garantie verstrekt. Verkeert de fabrikant in staat van faillissement, dan komt de fabrieksgarantie te vervallen;
3. De garantieverplichting vervalt bij onoordeelkundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen betreffende het gebruik, opslag of transport niet in acht worden genomen;
4. Klachten over een geleverd product dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontvangst te worden gemeld aan EDR Solutions. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat EDR Solutions in staat is adequaat te reageren. EDR Solutions zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
5. Mocht de klacht betrekking hebben op een product, dan moet het product voor een eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin het product zich bevond op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft geleverd, tenzij EDR Solutions daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
6. Het melden van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op;
7. Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van EDR Solutions;
– wederpartij niet aan zijn/haar verplichtingen jegens EDR Solutions (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

Artikel 9. ONTBINDING/OPSCHORTING
1. EDR Solutions is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst EDR Solutions ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;
– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
2. Voorts is EDR Solutions bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EDR Solutions op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien EDR Solutions de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
4. EDR Solutions behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. OVERMACHT
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EDR Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EDR Solutions niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van EDR Solutions worden daaronder begrepen;
3. EDR Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat EDR Solutions zijn verplichtingen had moeten nakomen;
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voor zover EDR Solutions ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is EDR Solutions gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor vorderingen tot betaling van alle door EDR Solutions aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
2. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij EDR Solutions rust, duidelijk afgescheiden te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren. EDR Solutions is bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt EDR Solutions voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en is verplicht hieraan medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,00 per dag. Alle kosten van terugneming zijn voor rekening van de wederpartij;
3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van EDR Solutions te leveren. Hij is eveneens verplicht EDR Solutions op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan EDR Solutions om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 12. RETENTIERECHT
EDR Solutions is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van EDR Solutions met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige onderdelen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID
1. EDR Solutions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van EDR Solutions in verband met een gebrekkige zaak beperkt zich tot wat in artikel 8 is bepaald. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten;
2. EDR Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
3. De aansprakelijkheid van EDR Solutions voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van EDR Solutions in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van EDR Solutions om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming EDR Solutions daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;
5. Wederpartij dient EDR Solutions altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
6. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor EDR Solutions voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product.

Artikel 14. RISICO OVERGANG
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15. GEHEIMHOUDING
1. Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding over en weer van alle gegevens en informatie, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
2. EDR Solutions zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan EDR Solutions tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij EDR Solutions daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS en PRIVACYBELEID, DATA LEK
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
3. EDR Solutions bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
4. EDR Solutions verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die EDR Solutions wettelijk verplicht is te bewaren. EDR Solutions is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door EDR Solutions wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. EDR Solutions is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor:
– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van EDR Solutions. EDR Solutions mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
1. De vestigingsplaats van EDR Solutions is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens EDR Solutions moet voldoen. Het Nederlands recht is van toepassing.
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van EDR Solutions is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter
4. Deze algemene voorwaarden zijn in maart 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
a. Aan:
EDR Solutions
Nijverheidsweg 14
5731 HZ MIERLO
info@edr-solutions.com
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:
[aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]*
d. [Naam wederpartijen(en)]
e. [Adres wederpartij(en)]
f. [Handtekening wederpartij(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Download hier de algemene voorwaarden in PDF formaat.